اجرای فن کشتی کج در داخل اتوبوس! +فیلم
مسافر اتوبوس، پسر ۷ ساله ای را در داخل اتوبوس مانند کشتی گیران کج به باد کتک گرفت و روانه بیمارستان کرد.