موانع ابتدایی که باعث توقف رشد کسب و کارهای اینترنتی می‌شود
این روزها که کسب و کارهای اینترنتی در دنیا با موانعی مواجهند که رشدشان را متوقف می‌کند.